REGULAMIN AKCJI – CO KRYJE NUMEREK

REGULAMIN CO KRYJE NUMEREK

Regulamin konkursu

 • „Co kryje numerek?”

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady akcji pn. „Co kryje numerek?”(dalej: Promocja)
 • Organizatorem akcji jest agencja artystyczna Artmedia Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350, przy ul. Plac Kaszubski 8/104, NIP: 581 138 67 92.
 • Akcja odbędzie się w dniu 28 maja 2016 roku od godziny 9:00 do 15:30.
 • Aby wziąć udział w akcji należy dokonać zakupów w jednym ze sklepów znajdujących się na terenie wybranego Centrum w czasie trwania akcji, tj. 9:00 – 15:30. Następnie, w określonych poniżej godzinach należy zgłosić się z paragonem do konferansjera:
 • 10:30,
 • 11:30,
 • 12:30,
 • 13:30,
 • 14:30,
 • 15:30.
 • W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.
 • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy zarządcy Centrum, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Centrum, ani takie podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji.
 • Uczestniczenie w Promocji jest dobrowolne.
 • Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator.
 • Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej Promocji. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Promocji. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Część II. MECHANIZM PROMOCJI

 • W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum i zachowają oryginalny paragon.
 • Podstawowym rekwizytem akcji jest specjalnie przygotowana plansza, na której znajdują się numery od 1 do 6, pod którymi ukryte są konkretne cyfry.
 • O wskazanych godzinach( w części I punkcie 3) zostanie odsłonięta  i odczytana przez konferansjera cyfra znajdująca się pod wybranym numerem.
 • Nagrodę otrzyma osoba posiadająca dowód zakupu (paragon), którego kwota będzie najbliższa odczytanej cyfrze.
 • W razie zgłoszenia kilku takich samych kwot, o przyznaniu nagrody decyduje godzina wydrukowania paragonu – prawo do odbioru nagrody ma osoba posiadająca najwcześniej wydrukowany paragon.
 • Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
 • Kwot z kilku paragonów nie sumuje się. Wydanie nagrody następuje po podaniu pełnych danych osobowych na potrzeby Promocji (tj. imię, nazwisko, rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość). Odbiór nagrody należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagród.
 • W Promocji można wziąć udział dowolną ilość razy, o ile każdorazowo spełni się warunki Promocji.
 • Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 • W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

________________________________

Organizator